Paterna

   Hom pot llegir a la crònica de Jaume I, quan encara no han atacat el Puig ni pres Borriana: "acordam-nos que faéssem una cavalgada en ribera de Xúcher e passam sobre Paterna i Manizes...". En avançar la conquesta, el monarca passa la Pasqua al Puig, "e vench un sarraí de Paterna, ab cartes de tota l’aljama, q·ns retrien la vila e·l castell...".

   Del llatí PATERNUS,-A, ‘relatiu al pare’ o ‘paternal’, amb la -t- conservada sorda entre vocals segons la fonètica mossàrab. Podem considerar un factor religiós al·lusiu a Déu o Pare com a motiu últim d’aquest topònim. Pot fer referència a un edifici religiós, una basílica o una església parroquial, on hi havia una imago Paterna? Pogué existir en l’antiga Torre de Paterna alguna imatge entronitzada?