Albal

    Actualment, vila ubicada entre Torrent i l’Albufera, a uns huit quilòmetres al sud de València. El 1238 Albal figura com a alqueria donada a un cavaller per Jaume I, i és venuda després al capítol catedralici de València el 1244. El topònim és un arabisme procedent de al-bacl, que significa ‘el secà’ com a ‘terra elevada, no regada’, una terra amb vegetació de terreny sec (com, per exemple, palmeres). Hi trobem raons de caire geogràfic per a aquest nom: Albal és un poc més elevat i allunyat de l’horta i el marjal.