Massanassa

    També registrat com a Mancelnáçar, Mancelnazar, Masanasa o Maçanaça. Topònim que prové de Manzal Nasr (mnzl n(a)sr). L’etimologia, doncs, és clara: del mot aràbic al-nâsir, que significa ‘defensor', 'auxiliar’ (participi actiu del verb nasar, que significa 'protegir') amb manzal al davant, per tant: 'hostal, casa o alberg (del) defensor o protector', tal volta fent referència a algun personatge d'aleshores?  Cal afegir que els participis àrabs en vulgar com nâsir perdien la  i postònica  i que aquest, concretament, és un mot que fou usat sovint com a nom de persona (constatable també a Egipte i Aràbia).