Moncada

   Segons Coromines (1995: vol.V, 339), aquest és un dels casos segurs de noms de lloc valencians imitats d’un del Principat. En veritat, i no per això descartem la teoria segurament encertada de Coromines, no té per què: pot haver esdevingut per motius o causes extraonomàstiques semblants i tindre, doncs, una etimologia anàloga. El mot en concret és un mossarabisme que prové del llatí MONS CATANI, ‘la muntanya del càdec’, un arbust paregut al ginebre. Sembla haver-hi, efectivament, un motiu específic de caire geogràfic, o que fa referència a la botànica de la zona o terme de Mon(t)cada, per explicar l’origen últim d’aquest topònim.