Massamagrell

   Com en el cas anterior de Massalfassar, aquest és un cas de topònim compost que ve de l’originari manzal. El mot aràbic és, de fet, un derivat de l’arrel nzl, que en àrab comú ve a significar ‘baixar de cavall o vehicle’, també ‘fer parada en un lloc’, i per tant, amb clara referència a conceptes com ‘alberg’ o ‘hostal’. Encara que, tal volta, posteriorment poguera considerar-se en el sentit més ample de ‘veïnat’, després d’haver-se produït una possible conglomeració de cases al voltant de l’ hostal originari.

   A la crònica de Pere el Cerimoniós, hi podem trobar el nom de Maçamagrell. I sembla que el segon mot de què està compost (-magrell) pot fer referència a un antropònim àrab, nom d’un personatge conegut entre els sarraïns de València: Ebn-Magräl. Coromines (1995: vol.V, 133) reforça aquesta possibilitat tot adduint una possible analogia amb Benimagrell, ja que, en efecte, el prefix àrab beni- significa ‘fills de’.